Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Bardahl-website

Preambule

Deze algemene gebruiksvoorwaarden komen tot stand tussen:

- de beheerder van de website, hierna te noemen "de Uitgever",
- elke persoon die toegang wenst tot de site en zijn diensten, hierna "de gebruiker" genoemd.

 

Artikel 1 - Principes

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is om een ​​wettelijk kader te bieden voor het gebruik van de Bardahl-site en haar diensten.
 
De website bardahl.fr is een dienst van:

• Sadaps Bardahl-bedrijf
• gelegen 71/8 Avenue Guynemer Ingang 8 - Résidence Porte de Flandre BP 91049 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1, Frankrijk
• URL-adres van de site: bardahl.be
• e-mail: contact@bardahlfrance.com
• telefoonnummer: 03 10 38 38 38

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke gebruiker worden aanvaard, en toegang tot de site betekent aanvaarding van deze voorwaarden.


Artikel 2 - Evolutie en duur van de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contract wordt van kracht met betrekking tot de gebruiker vanaf het begin van het gebruik van de diensten.

De Bardahl-site behoudt zich het recht voor om de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder rechtvaardiging te wijzigen.


Artikel 3 - Toegang tot de site

Elke gebruiker met internettoegang heeft gratis en overal toegang tot de Bardahl-site. De kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) zijn niet de verantwoordelijkheid van de uitgever.

De site en zijn verschillende diensten kunnen door de uitgever worden onderbroken of opgeschort, met name tijdens onderhoud, zonder kennisgeving of rechtvaardiging.

De gebruiker van de site heeft toegang tot de volgende diensten: Additieven en smeermiddelen

 

Artikel 4  - Verantwoordelijkheden 

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing, hinder of onderbreking tijdens de werking, waardoor de toegang tot de site of een van zijn functies wordt belemmerd.

De verbinding en toegang tot de site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle passende maatregelen moet nemen om het materiaal en de gegevens te beschermen, met name tegen misbruik via internet. De gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de toegang tot de site en de gegevens die hij raadpleegt.

 

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke procedures tegen de Gebruiker:

- als gevolg van het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet;

- wegens het niet naleven door de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 

De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de gebruiker, aan derden en/of aan de apparatuur van de gebruiker als gevolg van zijn verbinding met of het gebruik van de site en de gebruiker ziet af van elke actie tegen de uitgever voortvloeiend uit dergelijke feiten.

Als de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure wegens het gebruik van de site door de gebruiker, kan hij zich tegen hem keren en een vergoeding eisen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die het gevolg van deze handelingen zijn.

 

Artikel 5  - Intellectuele eigendom

Alle technische documenten, producten, foto's, teksten, logo's, tekeningen, video's, enz. zijn onderworpen aan het auteursrecht en worden beschermd door de Intellectual Property Code. Wanneer ze aan onze klanten worden gegeven, blijven ze het exclusieve eigendom van Sadaps Bardahl, de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, die op zijn verzoek aan hem moeten worden teruggegeven.

Onze klanten verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze documenten die mogelijk inbreuk maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van de leverancier en verbinden zich ertoe ze niet met derden te delen, behalve mits de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

Artikel 6  - Hypertekstlinks

Het opzetten door de gebruiker van hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is strikt verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, aangevraagd per e-mail op het volgende adres: contact@bardahlfrance.com.

 

Het staat de uitgever vrij deze machtiging te weigeren zonder zijn beslissing op enigerlei wijze te moeten rechtvaardigen. In het geval dat de uitgever zijn machtiging verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan deze te allen tijde worden ingetrokken, zonder verplichting tot rechtvaardiging op kosten van de uitgever.

 

In alle gevallen dient elke link op verzoek van de uitgever te worden verwijderd.

 

Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites valt niet onder de controle van de uitgever, die alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

 

Artikel 7 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde data

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

- openen van een account : bij het aanmaken van een account van de gebruiker: naam, voornaam, e-mailadres en adres ;  

- verbinding : wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert deze laatste met name naam, voornaam, inloggegevens, gebruik en locatiegegevens en de betalingsgegevens ;

- profiel : het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden, maakt het mogelijk om een ​​profiel in te voeren, dat een adres en een telefoonnummer kan omvatten ;

- betaling : als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden financiële gegevens vastgelegd met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker ;

- communicatie : 

wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden de gegevens met betrekking tot de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen ;

- cookies : cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit zijn browserinstellingen te deactiveren.

 

Gebruik van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de website te kunnen leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

- Toegang en gebruik van de website door de gebruiker ;

- Beheer van de werking en optimalisatie van de website ;

- Organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de betaaldiensten ;

- Verificatie, identificatie en athenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens ; 

- De gebruiker de mogeklijkheid bieden om met andere gebruikers van de website te communiceren ; 

- Implementatie van gebruiksondersteuning ; 

- Personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsergeschiedenis van de gebruiker, volgens de voorkeuren van de gebruiker ;

- Preventie en detectie van fraude, malware (gevaarlijke software) en beheer van beveiligingsincidenten ;

- Beheer van eventuele geschillen met gebruikers ;

- Verzending van commerciële informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.Persoonlijke gegevens delen met derden

In de volgende gevallen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met externe bedrijven:
 
- Als de gebruiker gebruikmaakt van betaaldiensten. Voor de uitvoering van deze diensten staat de website in contact met externe bank- en financiële instellingen waarmee hij contracten heeft afgesloten ; 
 
- Als de gebruiker informatie publiceert die toegankelijk is voor andere gebruikers in de vrij toegankelijke commentaargedeelten van de website ;
 
- Als de gebruiker de website van een derde partij machtigt om toegang te krijgen tot zijn gegevens ; 
 
- Als de website gebruikmaakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten aan te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving over gegevensbescherming ; 
 
- Als de wet dit vereist, kan de website die gegevens doorgeven om klachten tegen de website op te volgen en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures ; 
 
- Als de website betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of reorganisatieprocedure, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, over te dragen of te delen. In dit geval zouden gebruikers worden geïnformeerd voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

De website implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.


Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten, die ze kunnen uitoefenen door hun verzoek te richten aan het volgende adres: contact@bardahlfrance.com.

  • Het recht op toegang: ze kunnen hun recht van toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. In dat geval kan de website, vóór de uitvoering van dit recht, om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
  • Het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door de website worden bewaard, onjuist zijn, kunnen de betrokkenen vragen om bijwerking van die specifieke informatie.
  • Het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de uitgangspunten voorzien door de AVG.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de uitgangspunten van de AVG.
  • Het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen de website verzoeken om de aan hen verstrekte persoonlijke gegevens te verstrekken om ze naar een nieuwe website te verzenden.

Evolutie van deze clausule

De website behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Als een wijziging wordt aangebracht in deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op haar website te publiceren. De website zal gebruikers ook per e-mail informeren over de wijziging, ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.

 

Artikel 8  - Cookies

De Bardahl-website kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle informatie die indirect wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt te controleren, om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die we u bieden te verbeteren.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.
 
Als de partijen er niet in slagen een geschil in der minne op te lossen, zal het geschil worden onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.